CHÍNH SÁCH AFFILIATE

1. CHÚ THÍCH

PPS: Pet Prince Store
CTV: Cộng Tác Viên – người tham gia chương trình PPS Affiliate
Đường Dẫn Liên Kết: Đường dẫn liên kết đến Sản Phẩm dưới dạng URL để có thể nhận diện từng Cộng Tác Viên, được sử dụng để quảng bá Sản Phẩm trên các kênh để bán hàng.

2. CÁC YÊU CẦU KHI THAM GIA PPS AFFILIATE

2.1 Thông tin đăng ký

Để đăng ký PPS AFFILIATE, CTV cần cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin mà PPS yêu cầu. Bất kỳ trường hợp nào cung cấp thông tin sai lệch hoặc không chính xác sẽ là cơ sở để PPS đơn phương chấm dứt Hợp Đồng với CTV. PSS có toàn quyền quyết định chấp nhận hoặc từ chối đăng ký tham gia của CTV, và việc chấp nhận hoặc từ chối đăng ký này có thể không cần có lý do.

2.2 Giấy Phép Hạn Chế

Nếu trở thành CTV của PPS Affiliate, trong thời hạn có hiệu lực của Hợp Đồng, PPS sẽ cung cấp cho CTV một tài khoản bán hàng riêng (CTV có thể tự tạo Đường Dẫn Liên Kết hoặc PPS sẽ tạo và cung cấp Đường Dẫn Liên Kết cho CTV). Việc này được thực hiện trên nguyên tắc không được chuyển giao, có thể bị hủy bỏ bởi PPS, và chỉ nhằm mục đích tham gia vào PPS Affiliate của CTV. CTV không được chỉnh sửa hoặc thay đổi hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh của bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của PPS.

2.3 Điều kiện tham gia

CTV đảm bảo rằng các phương tiện truyền thông bao gồm website và mạng xã hội (như Facebook, Zalo, Instagram, Twitter, …)  phải truy cập được thông qua thông tin đăng ký tham gia PPS Affiliate; không chứa thương hiệu, tên, hoặc logo của PPS hoặc thể hiện thông tin gây hiểu lầm; không chứa bất kỳ Nội Dung Cấm hoặc nội dung khác mà PPS cho là không phù hợp. Trường hợp không đủ điều kiện, PPS có thể hủy việc tham gia PPS Affiliate của CTV.

3. HOA HỒNG VÀ ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

3.1 Hoa hồng

Sau khi một Giao Dịch Hợp Lệ được thực hiện thông qua Đường Dẫn Liên Kết của CTV, PPS sẽ thanh toán Hoa Hồng theo tỷ lệ hoa hồng đã quy định trong Hợp Đồng.
Một Giao Dịch Hợp Lệ có nghĩa là một giao dịch mua Sản Phẩm của người mua hàng trên website petprincestore.vn và đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:
(a) được chuyển hướng từ URL của Đường Dẫn Liên Kết;
(b) đã được giao hàng và thanh toán thành công;
(c) không bị trả lại trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày giao hàng thành công cho người mua hàng;
(d) không phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kỳ tình huống nào được quy định tại điều 3.6.

3.2 Hoa hồng và Thưởng doanh số

Được quy định cụ thể trong Hợp Đồng ký kết giữa PPS và CTV.

3.3 Chi trả tối thiểu

Số tiền thanh toán tối thiểu mỗi tháng là 500.000 VND. Nếu hoa hồng của CTV chưa đủ 500.000 VND thì khoản này sẽ được cộng dồn sang kỳ thanh toán tiếp theo cho đến khi hoa hồng đạt ngưỡng này.

3.4 Thanh toán

Một Chu kỳ thanh toán của PPS Affiliate bắt đầu từ ngày 01 và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng. PPS sẽ đối soát đơn hàng có trạng thái giao dịch thành công phát sinh trong tháng trước đó và thông báo kết quả đối soát cho CTV.
Việc thanh toán Hoa hồng và Thưởng doanh số sẽ được tiến hành vào ngày 5 hàng tháng. PPS sẽ thanh toán vào tài khoản ngân hàng mà CTV đã cung cấp khi đăng ký tham gia PPS Affiliate.

3.5 Thuế

CTV chịu trách nhiệm chi trả Thuế Thu Nhập Cá Nhân (nếu có). PPS sẽ nộp thuế TNCN cho CTV theo quy định của Pháp Luật và cấn trừ khoản thanh toán thuế này vào tổng số tiền thanh toán cho CTV trong kỳ.

3.6 Thu hồi và Cấn trừ

PPS sẽ không chi trả Phí Hoa Hồng và bảo lưu quyền cấn trừ hoặc thực hiện việc bồi hoàn cho PPS đối với các giao dịch đã được thanh toán. Các giao dịch này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
(a) giao dịch gian lận: các giao dịch bị PPS xem là gian lận, có thể được xác định theo cách thủ công hoặc bằng các công cụ kiểm tra đơn đặt hàng gian lận tự động mà PPS sử dụng;
(b) giao dịch bị hủy bỏ, không hoàn tất, bị trả hàng hoàn tiền theo chính sách của PPS;
(c) giao dịch mua hàng ở website petprincestore.vn nhằm mục đích bán lại.

4. TRÁCH NHIỆM CỦA CTV

4.1 Hành xử

CTV không giao kết hợp đồng ràng buộc PPS hoặc đưa ra các tuyên bố hoặc bảo đảm thay mặt PPS. CTV không được thực hiện bất kỳ hành vi không phù hợp, sai trái, gây nhầm lẫn, mang tính lừa dối, hoặc lừa đảo. CTV sẽ không quảng cáo các chất, dịch vụ, sản phẩm, hoặc tài liệu/nội dung vi phạm luật có liên quan. PPS sẽ có toàn quyền và thẩm quyền để yêu cầu gỡ bỏ bất kỳ nội dung, tài liệu, hoặc thông tin được đặt hoặc thể hiện bởi CTV và CTV phải ngay lập tức thực hiện theo yêu cầu của PPS.

4.2 Tuân thủ quy định pháp luật và điều khoản dịch vụ

CTV đảm bảo phương tiện truyền thông và việc đặt Đường Dẫn Liên Kết tuân thủ tất các các quy định pháp luật trong các khu vực mà CTV cung cấp sản phẩm/dịch vụ, Điều Khoản Dịch Vụ, và các tiêu chuẩn/điều kiện khác theo yêu cầu của PPS (bao gồm giới hạn về nội dung, điều kiện kỹ thuật, yêu cầu về bảo mật, yêu cầu về trải nghiệm của người dùng, và yêu cầu liên quan đến hình ảnh của PPS trên phương tiện thông tin đại chúng).

4.3 Các hành động bị cấm

CTV không thực hiện, và không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện các việc sau đây:
(a) sử dụng email quảng cáo để quảng bá cho PPS mà không được PPS chấp thuận trước bằng văn bản;
(b) sử dụng robot hoặc các công cụ thao tác tự động, hoặc yêu cầu tìm kiếm được thực hiện thông qua hệ thống máy móc hoặc phần mềm;
(c) sử dụng dịch vụ tối ưu kết quả tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm mang tính lừa đảo để tạo hoặc che dấu lượt xem, tìm kiếm, nhấp chuột, hoặc chuyển đổi người dùng mang tính lừa gạt hoặc không có giá trị;
(d) sử dụng bất kỳ phương tiện tự động hoặc hình thức thu thập thông tin từ các nguồn thông tin công cộng hoặc các phương pháp thu thập thông tin khác để đăng nhập, thao tác, thu thập, hoặc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của PPS, bao gồm logo, hình ảnh chủ đạo, tài liệu sáng tạo, và các Thông Tin Mật khác dù là trong hay ngoài Nền Tảng;
(e) áp dụng Đường Dẫn Liên Kết ở phương tiện truyền thông có chứa Nội Dung Cấm, hoặc ở các trang torrent hoặc xem nội dung trực tuyến;
(f) quảng cáo phương tiện truyền thông cá nhân thông qua bất kỳ kênh mạng xã hội nào của PPS.

4.4 Cookies

CTV đồng ý rằng việc theo dõi và báo cáo giao dịch theo PPS Affiliate sẽ được thực hiện trên Cổng Thông Tin. PPS tính mỗi giao dịch cho CTV là lần nhấp cuối cùng trong một chuỗi nhiều lần nhấp chuột của người mua hàng trên website petprincestore.vn.

5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA PPS

5.1 Nền Tảng

PPS vận hành và đảm bảo hoạt động của Nền Tảng. Sẽ không có thay đổi nào liên quan đến chức năng và tính năng của Nền Tảng làm ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thi hành của Hợp Đồng.

5.2 Quyền hủy, từ chối, gỡ bỏ

PPS bảo lưu quyền xem xét bất kỳ tài liệu truyền thông liên quan nào do CTV đệ trình. Nếu, theo toàn quyền quyết định của PPS: (i) bất kỳ CTV hoặc Phương tiện truyền thông vi phạm Điều khoản dịch vụ của Nền Tảng, (ii) CTV vi phạm hoặc khuyến khích việc vi phạm bất kỳ luật áp dụng nào, (iii) CTV vi phạm nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng, (iv) PPS tin rằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào có thể làm cho PPS chịu trách nhiệm hình sự, dân sự, hoặc hành chính, hoặc (v) bất kỳ phương tiện truyền thông nào là/hoặc chứa Nội Dung Cấm, PPS sẽ thực hiện một hoặc một số các biện pháp sau:
a) yêu cầu gỡ bỏ ngay lập tức các Đường Dẫn Liên Kết và/hoặc phương tiện truyền thông;
b) yêu cầu CTV sửa chữa vi phạm hoặc việc không tuân thủ trong một khoảng thời gian cụ thể;
c) đối với mỗi vi phạm, áp dụng một khoản bồi thường cho PPS từ CTV; hoặc
d) hủy bỏ Hợp Đồng giữa PPS và CTV.

5.3 Thay đổi Điều khoản dịch vụ

PPS có thể, bằng quyền quyết định của mình, cập nhật, sửa đổi, hoặc thay đổi, hoặc chỉnh sửa các Điều khoản dịch vụ. Nếu PPS cập nhật, điều chỉnh, và/hoặc thay đổi các các Điều khoản dịch vụ của Nền Tảng, PPS sẽ có nỗ lực hợp lý để thông báo cho CTV về các cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa đó, bao gồm việc công bố các Điều khoản dịch vụ đã cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa trên website của Nền Tảng, thông qua email, hoặc công cụ nhắn tin (nếu áp dụng). CTV sẽ truy cập Nền Tảng thường xuyên hoặc theo định kỳ để tham khảo các cập nhật và thông báo có liên quan. Các Điều khoản dịch vụ đã cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng tải công khai. Bằng việc tiếp tục sử Dụng Đường Dẫn Liên Kết, CTV đồng ý với sự điều chỉnh của các Điều khoản dịch vụ đã cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa. Nếu CTV không chấp nhận sự điều chỉnh của các các Điều khoản dịch vụ đã cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa, Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết phải chấm dứt Thỏa Thuận này theo Mục 6.

6.6. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT

6.1 Thời hạn

Quy định tại Hợp Đồng Nguyên Tắc ký kết giữa PPS và CTV.

6.2 Chấm dứt bởi PPS

PPS có toàn quyền quyết định đơn phương chấm dứt Hợp Đồng bằng bất kỳ lý do gì mà PPS cho là hợp lý sau khi đã thông báo cho CTV trước 07 ngày lịch, đồng thời hủy bỏ Tài Khoản Bán Hàng, Đường Dẫn Liên Kết và không chi trả Phí Hoa Hồng và Thưởng Doanh Số (nếu có) phát sinh trong tháng. PPS có thể chấm dứt Hợp Đồng ngay lập tức và không cần phải thông báo trước nếu CTV vi phạm các nghĩa vụ của mình.

6.3 Hợp Đồng sẽ chấm dứt ngay lập tức khi

(a) một bên thực hiện, dù là tự nguyện hay không, thủ tục giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động kinh doanh, hoặc
(b) sự kiện bất khả kháng được định nghĩa tại Mục 10.4 xảy ra liên tục hơn 30 ngày.

6.4 Hệ quả

Sau khi đã chấm dứt Hợp đồng vì bất kỳ lý do nào, CTV ngay lập tức ngừng việc sử dụng tất cả Tài Khoản Bán Hàng và Đường Dẫn Liên Kết, và ngừng việc thể hiện mình là CTV của PPS.

6.5 Chấm dứt do vi phạm của CTV

Nếu Hợp Đồng bị chấm dứt do CTV vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Mục 5.2 và 6.3, tất cả các khoản tiền có thể được PPS thanh toán cho CTV có thể được xem là Khoản Bồi Hoàn mà không làm ảnh hưởng đến các quyền hoặc biện pháp khắc phục khác của PPS theo luật áp dụng.

6.6 Hiệu lực

Các quy định sau đây sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi Hợp Đồng đã chấm dứt hoặc hết hạn: Mục 1, 3, 6, 8, 9, 10 và bất kỳ quy định nào khác được các bên quy ước sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi Hợp Đồng đã chấm dứt hoặc hết hạn.

7. TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM

7.1 Các tuyên bố và đảm bảo chung

Mỗi bên tuyên bố và đảm bảo rằng (a) Hợp Đồng tạo thành một nghĩa vụ có giá trị ràng buộc các bên ngay tại thời điểm các bên giao ước, và (b) mình sẽ tuân thủ tất cả các quy định pháp luật có liên quan khi thực hiện Hợp Đồng.

7.2 Tuyên bố và đảm bảo của CTV

CTV tuyên bố và đảm bảo rằng:
(a) việc ký kết và thực hiện Hợp Đồng sẽ không trái với hoặc cấu thành một vi phạm đối với bất kỳ hợp đồng, văn kiện, phán quyết, hoặc bất kỳ quy định pháp luật hoặc chỉ thị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào áp dụng cho CTV;
(b) tất cả các thông tin được CTV cung cấp cho PPS là đầy đủ, trung thực, chính xác, và mới nhất;
(c) không phương tiện truyền thông nào chứa (i) bất kỳ thông tin nào vi phạm hoặc khuyến khích vi phạm bất kỳ luật áp dụng nào, (ii) thông tin hoặc động cơ lừa đảo hoặc lừa dối, (iii) virus, malware, spyware, Trojan, phishing, hoặc bất kỳ mã độc nào có thể phá vỡ hoặc vượt qua bất kỳ biện pháp bảo vệ Nền Tảng nào, (iv) thông tin truyền thông hoặc giới thiệu hàng giả, hàng nhái hoặc các nội dung vi phạm pháp luật (bao gồm các ứng dụng di động hoặc phần mềm có chứa các loại phí ẩn), (v) bất kỳ tài liệu nào vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc (vi) bất kỳ tài liệu nào có hại, chứa nội dung khiêu dâm hoặc không phù hợp, hoặc mang tính xúc phạm.

8. MIỄN TRỪ

8.1 Miễn trừ bởi CTV

CTV sẽ miễn trừ, bảo vệ, và giữ cho PPS, các công ty liên kết của PPS, cũng như giám đốc, quản lý, nhân viên của PPS và các công ty liên kết của PPS không bị ảnh hưởng bởi các khiếu nại, kiện tụng, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và phí tổn, bao gồm cả phí luật sư và chi phí pháp lý, phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoặc liên quan đến: (a) bất kỳ vi phạm Hợp Đồng nào của CTV, (b) bất kỳ hành vi không thực hiện các nghĩa vụ của CTV theo Hợp Đồng trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật, (c) bất kỳ vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Phương tiện truyền thông, hoặc (d) hành vi lừa đảo, cẩu thả, hoặc hành động sai trái chủ ý của CTV.

8.2 Thủ tục

PPS sẽ nhanh chóng thông báo cho CTV về bất kỳ khiếu nại nào tuân theo Mục 8.1 và sẽ cho phép CTV chủ động xử lý khiếu nại đó. Tuy nhiên, PPS có quyền thuê luật sư riêng và tham gia tranh tụng các khiếu nại bằng chi phí duy nhất của CTV. CTV sẽ có thẩm quyền duy nhất để bảo vệ, thỏa hiệp, giải quyết hoặc xử lý khiếu nại, nhưng sẽ không đồng ý với bất kỳ việc xử lý hoặc giải quyết khiếu nại nào thừa nhận trách nhiệm pháp lý hoặc áp đặt nghĩa vụ thực hiện hoặc thanh toán trên PPS mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của PPS. Nếu các bên đồng ý giải quyết khiếu nại trên nguyên tắc thỏa thuận, CTV sẽ không công khai thỏa thuận giải quyết và kết quả xử lý khiếu nại mà không được PPS cho phép trước bằng văn bản.

9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

9.1 Miễn trừ đối với các bảo đảm

Tất cả các tài liệu và Đường Dẫn Liên Kết của PPS được cung cấp trên nguyên tắc “có sẵn”. CTV công nhận và đồng ý rằng PPS sẽ không có trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ hư hỏng hoặc không hoạt động nào của hệ thống hoặc quy trình bảo vệ/bảo mật. PPS không bảo đảm rằng tài liệu PPS hoặc Đường dẫn liên kết được cung cấp sẽ có sẵn, truy cập được, không bị gián đoạn, bảo mật, chính xác, hoàn chỉnh hoặc không có lỗi, và các khiếm khuyết (nếu có) sẽ được điều chỉnh hoặc hệ thống server để thực hiện các chức năng có liên quan đó không bị virus, clocks, timers, counters, worms, software locks, dropdead devices, trojan-horses, routing, trap doors, time bombs hoặc bất kỳ đoạn mã độc hại nào, các hướng dẫn, chương trình hoặc các linh kiện.

9.2 Miễn trừ các thiệt hại gián tiếp hoặc hệ quả

PPS sẽ không, dù dưới bất kỳ trường hợp nào, chịu trách nhiệm đối với CTV đối với các hậu quả, sự cố, đặc biệt, trừng phạt, phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch theo thỏa thuận này, bao gồm lợi nhuận hoặc cơ hội kinh doanh bị mất.

9.3 Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, tổng trách nhiệm pháp lý của PPS phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng (bao gồm các yêu cầu bảo hành), bất kể lãnh thổ áp dụng và không kể hành động hoặc yêu cầu nào dựa trên hợp đồng, ngoài hợp đồng, vượt quá tổng số tiền PPS đã thanh toán hoặc phải thanh toán cho CTV theo thỏa thuận này cho giai đoạn 6 tháng liền trước yêu cầu đó.

9.4 Độc lập chịu rủi ro

Mỗi điều khoản của Hợp Đồng quy định một giới hạn về trách nhiệm pháp lý hoặc loại bỏ thiệt hại là để phân chia rủi ro liên quan đến thỏa thuận này giữa các bên. Việc phân chia này là thành tố quan trọng của việc thương lượng và hợp tác giữa các bên. Mỗi điều khoản giới hạn về trách nhiệm pháp lý hoặc loại bỏ thiệt hại là riêng lẽ và độc lập với tất cả các điều khoản khác của thỏa thuận, và mỗi điều khoản này sẽ vẫn áp dụng ngay cả khi nội dung của điều khoản không đạt được như đã định.

10. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

10.1 Công ty liên kết

PPS có thể thực thi các quyền theo Hợp Đồng thông qua các công ty liên kết. PPS sẽ chịu trách nhiệm về việc các công ty liên kết đó tuân thủ các quy định của Hợp Đồng.

10.2 Độc lập giữa các bên

Hợp Đồng sẽ không tạo thành một quan hệ hợp danh, liên doanh, hoặc đại lý hoặc franchise. Các bên độc lập trong việc thực hiện Hợp Đồng. Không bên nào được ràng buộc bên còn lại vào bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ hoặc thể hiện rằng mình có quyền để làm như vậy.

10.3 Thông cáo báo chí

Trừ khi được quy định rõ trong Hợp Đồng hoặc theo quy định pháp luật có liên quan, không bên nào được đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai hoặc thông cáo báo chí liên quan đến việc hợp tác theo Hợp Đồng mà không được sự đồng ý của bên còn lại. Nếu một bên phải tuyên bố công khai theo quy định pháp luật liên quan đến việc hợp tác tại Hợp Đồng sẽ thu thập và cân nhắc ý kiến của bên còn lại về nội dung của tuyên bố công khai đó.

10.4 Sự kiện bất khả kháng

Không bên nào phải chịu trách nhiệm với bên còn lại về bất kỳ việc không thực hiện hoặc trì hoãn hoàn thành một nghĩa vụ (ngoài nghĩa vụ tài chính) theo Hợp Đồng nếu việc không thực hiện hoặc trì hoãn là do các sự kiện ngoài tầm kiểm soát của mình, bao gồm bất kỳ sự cố cháy/nổ, mất điện, đình công, chiến tranh, hoặc hành động của chính phủ (bao gồm bất kỳ luật hoặc văn bản dưới luật mới) hoặc việc không thực hiện (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”). Hạn chót để hoàn tất nghĩa vụ có liên quan sẽ được gia hạn trong một thời hạn tương đương với thời gian diễn ra Sự Kiện Bất Khả Kháng.

10.5 Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

Hợp Đồng sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp, yêu cầu, hoặc bất đồng nào giữa các Bên liên quan đến Hợp Đồng, bao gồm vi phạm, hủy bỏ, và hiệu lực của Hợp Đồng, hoặc liên quan đến bất kỳ vấn đề nào cần phải có sự cân nhắc khách quan theo Hợp Đồng (“Tranh Chấp”), Tranh Chấp đó đã được một bên thông báo cho bên còn lại bằng văn bản (“Thông Báo Tranh Chấp”), các bên sẽ nỗ lực giải quyết Tranh Chấp bằng thương lượng giữa quản lý cấp cao của các bên trong vòng 30 ngày lịch kể từ ngày một bên nhận được Thông Báo Tranh Chấp. Nếu Tranh Chấp không thể được giải quyết bằng thương lượng trong thời hạn này, tranh chấp đó sẽ được đưa ra giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này (“VIAC Rules”). Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm 03 trọng tài và ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt.

10.6 Thông báo

Tất cả các thông báo theo Hợp Đồng sẽ được xem là đã gửi vào ngày người nhận nhận được thông qua chuyển phát bưu điện, email, thư bảo đảm, fax, và gửi cho PPS hoặc CTV theo địa chỉ của mỗi bên.

10.7 Chuyển nhượng

CTV sẽ không chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Hợp Đồng (dù là toàn bộ hay một phần) mà chưa được sự chấp thuận của PPS (PPS có toàn quyền không chấp thuận đề nghị này của CTV). Việc PPS chuyển nhượng sẽ không làm giảm các nghĩa vụ của CTV theo Hợp Đồng trừ khi PPS đồng ý rõ ràng bằng văn bản. PPS sẽ không giải trừ trách nhiệm pháp lý của CTV theo Hợp Đồng trừ khi đã đồng ý rõ ràng bằng văn bản. PPS có thể chuyển nhượng bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của mình theo Hợp Đồng (dù là một phần hay toàn bộ) mà không cần chấp thuận của CTV. Bất kỳ việc chuyển nhượng hoặc chuyển giao vi phạm Mục 10.7 này sẽ là vô hiệu. Tùy thuộc vào Mục 10.7, Hợp Đồng sẽ ràng buộc và chuyển giao vì quyền lợi của người kế thừa hoặc nhận chuyển giao được phép của mỗi bên.

10.8 Từ bỏ

Việc từ bỏ bất cứ quy định nào, quyền của một bên, hoặc các biện pháp khắc phục theo Hợp Đồng phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định tại Mục 10.6. Việc một bên không thực hiện, bỏ qua hay trì hoãn thực thi quy định của Hợp Đồng, quyền của bên đó hay các biện pháp khắc phục vào bất kỳ thời điểm nào sẽ không được coi là từ bỏ quyền của bên đó theo Hợp Đồng, và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực của toàn bộ hay bất cứ phần nào của Hợp đồng, hoặc phương hại tới quyền thực hiện hành động tiếp theo của bên đó. Việc một bên thực thi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo Hợp Đồng sẽ không ngăn cản việc thực thi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của bên kia theo Hợp Đồng hoặc quyền mà Bên đó được pháp luật cho phép thực thi.

10.9 Hiệu lực từng phần

Nếu bất cứ điều khoản, điều kiện hay quy định của Hợp Đồng bị phát hiện là không hợp lệ, trái phép hay không thể thực thi ở bất kỳ mức độ nào, các bên sẽ cố gắng một cách thiện chí để sửa đổi nhằm bảo toàn các ý định được thể hiện trong Hợp Đồng trong chừng mực có thể. Trong trường hợp các bên không đồng ý về việc sửa đổi, thì điều khoản, điều kiện, quy định không hợp lệ đó sẽ bị gỡ bỏ khỏi Hợp Đồng. Các điều khoản, điều kiện và quy định còn lại của Hợp Đồng sẽ tiếp tục có hiệu lực trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, và sẽ được bảo lưu tới mức tối đa ý định ban đầu của các Bên đối với điều khoản, điều kiện hoặc điều khoản đã bị gỡ bỏ.

10.10 Biện pháp khắc phục lũy tích

Việc thực hiện đơn lẻ hay một phần đối với bất kỳ quyền hay biện pháp khắc phục nào sẽ không ngăn cản việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp nào khác. Các quyền và biện pháp khắc phục được cung cấp trong Hợp Đồng có tính tích lũy và sẽ không loại trừ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác hợp lý hoặc được pháp luật quy định.

10.11 Bảo mật

CTV không được tiết lộ bất cứ điều khoản nào của Hợp Đồng cho bất cứ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của PPS, trừ trường hợp pháp luật hiện hành yêu cầu.

10.12 Bản sao

Hợp Đồng có thể được lập thành các bản sao, mỗi bản sẽ được coi là bản gốc và cùng với nhau sẽ tạo thành một và cùng một thỏa thuận.

10.13 Ngôn ngữ

Nếu Hợp Đồng được lập bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng và ràng buộc các bên.

10.14 Tiêu đề

Các tiêu đề được sử dụng trong Hợp Đồng chỉ để tham khảo và sẽ không được xem xét khi giải thích Hợp Đồng.

10.15 Hợp nhất

Các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành toàn bộ Hợp Đồng của các Bên liên quan và thay thế tất cả các trao đổi, tuyên bố, hiểu biết và thỏa thuận trước đó bằng lời nói hoặc bằng văn bản giữa các bên về vấn đề đó. Các điều khoản, quy định hoặc điều kiện của bất kỳ đơn đặt hàng, xác nhận hoặc hình thức kinh doanh nào khác mà một trong hai bên có thể sử dụng để liên kết đến các giao dịch được dự tính trong Hợp Đồng, sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng hay sửa đổi nào đến quyền, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của các bên theo Hợp Đồng, bất kể việc Bên tiếp nhận không phản đối các điều khoản, quy định hoặc điều kiện này.